Politica de confidentialitate / Informare

În 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (,,Regulamentul” sau ,,GDPR”). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Având în vedere aceste aspecte, se impune să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, la modalitățile prin care protejăm datele dumneavoastră personale, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră, în conformitate cu prevederile GDPR.

DESCRIERE
Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie modalitatea în care vom colecta și procesa datele cu caracter personal ale clienților, ale partenerilor de afaceri, ale colaboratorilor și furnizorilor, potențialilor clienți, potențialilor angajați, potențialilor colaboratori și se aplică tuturor datelor cu caracter personal colectate pe Website, precum și tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul e-mailului sau prin orice altă cale de comunicare prin intermediul căreia se vor procesa aceste date (“Datele personale”).
În general, intenția noastră este de a colecta numai Datele personale oferite voluntar de către fiecare persoană vizată, astfel încât să putem furniza serviciile noastre la cel mai inalt nivel, desfășura relațiile contractuale si promova serviciile noastre.
De asemenea, putem colecta informații cu privire la preferințele dumneavoastră prin utilizarea Websiteului, atunci când solicitați informații de la noi sau ne angajăm serviciile sau ca rezultat al relației pe care o aveți cu noi sau cu unul sau mai mulți dintre clienții noștri.
Noi, NewLaw.ro, luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate doar Datele personale strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării. În cazul în care sunt necesare Date personale suplimentare opționale, veți fi anunțat în legătură cu această împrejurare la momentul colectării.

A. DATELE PRELUCRATE
Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Cu privire la Datele personale pe care noi le putem prelucra, vă informăm că temeiul juridic pe care ne putem baza este 
(i) prelucrarea este necesară realizarea unei relații contractuale, respectiv pentru furnizarea serviciilor solicitate de catre dumneavoastra, 
(ii) obligația legală care ne revine pentru a prelucra astfel de date, sau 
(iii) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, 
(iv) consimțământul dumneavoastră.
 
B. PRINCIPII GDPR
Ori de câte ori vom prelucra Date personale vom ține cont de următoarele principii:
1. LEGALITATE, ECHITATE ȘI TRANSPARENȚĂ – Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate ”în mod legal, echitabil și transparent”;
2. LIMITĂRI LEGATE DE SCOP – Datele dumneavoastra personale vor fi colectate în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrările ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste scopuri;
3. EXACTITATEA INFORMAȚIILOR – vom lua toate măsurile pentru a asigura validitatea Datelor personale, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fără întârziere sau șterse.
4. REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR – orice colectare de Date Personale va fi foarte bine analizată înainte de solicitarea efectivă a acestora, prelucrand doar Datele Personale care vor fi relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;
5. LIMITAREA STOCĂRII – Datele personale trebuie păstrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare prelucrării asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezintă excepții asociate cu activități publice de arhivare, cercetare sau statistică, care se pot desfășura în anumite condiții;
6. INTEGRITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE – prelucrarea Datelor personale trebuie făcută în condiții de siguranța, care să includă ”protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.

C. DREPTURI
Noi, NewLaw.ro, vă asigurăm respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate în temeiul GDPR, printre care:
1. DREPTUL DE ACCES – vă permite obținerea detaliilor relevante prelucrării Datelor personale;
2. DREPTUL LA RECTIFICARE – vă permite rectificarea sau completarea Datelor dumneavoastra personale, dacă acestea au fost incorect sau incomplet prelucrate;
3. DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA DATELOR PRELUCRATE – vă permite obținerea restricționării procesării Datelor dumneavoastr personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea Datelor dumneavoastra personale, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm o astfel de exactitate);
4. DREPTUL DE A FI UITAT – vă permite ștergerea Datelor dumneavoastra personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate) și, în cazul în care Datele personale au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori;
5. DREPTUL DE A OBIECTA – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a Datelor dumneavoastra personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
6. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – vă permite să primiți Datele Personale referitoare la dumneavoastra pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în format electronic sau să transmiteți aceste date altui operator de date;
7. DREPTUL DE RETRAGERE A CONSIMȚĂMÂNTULUI – vă permite să retrageți oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a Datelor personale care se bazează pe acel consimțământ. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere;
8. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE – dreptul de a înainta o plângere către Autoritate Națională de Supraveghere a Protecției Datelor din România, în cazul în care considerați că prelucrarea Datelor dumneavoastra personale încalcă legile aplicabile.
SCOPURILE ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI OBȚINUT
Vom prelucra Datele dumneavoastra personale în mod legal, echitabil și transparent; scopurile în care urmează să folosim aceste date fiind bine determinate, mai exact în vederea pregătirii si oferirii serviciilor pe care le solicitați de la noi și/sau în desfășurarea relațiilor contractuale.
Printre altele, Datele personale vor fi prelucrate în vederea comunicării prin e-mail, corespondență, telefonic, video sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care se vor transmite răspunsurile la solicitările dumneavoastra, materialele pregătite în cadrul activității, precum și orice alt răspuns sau solicitare din cadrul colaborării sau potențialei colaborări cu NewLaw.ro. În acest caz prelucrarea datelor cu caracter personal va avea la bază interesul legitim în vederea oferirii serviciilor noastre în funcție de relația contractuală.
Putem prelucra Datele dumneavoastra personale și în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligații legale sau a obligațiilor impuse de dispozițiile legale, în acest caz obligația legală reprezintă temeiul prelucrării Datelor personale.
Noi, NewLaw.ro, vă solicităm furnizarea Datelor personale, exclusiv în scopurile sus-menționate, în vederea desfășurării activității noastre curente și în vederea prestării serviciilor noastre.
În toate cazurile, Datele personale sunt furnizate direct de dumneavoastra ca urmare a solicitării noastre și a exprimării consimțământului dumneavoastra, în vederea îndeplinirii scopurilor sus-menționate.
Ne angajăm să protejăm confidențialitatea Datelor dumneavoastra personale. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la administrarea Datelor dumneavoastră personale, precum și în vederea exercitării drepturilor, vă rugăm să ne contactați la office@NewLaw.ro.
 
D. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Ca regulă, nu partajăm Date personale cu terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale și operaționale, precum și în interesul dumneavoastră, pentru a vă îndeplini cerințele și/sau după cum este cerut sau permis de legi sau standardele profesionale, în contextul furnizării serviciilor pe care le-ați solicitat, ori acest aspect este necesar pentru realizarea obiectului contractului încheiat între părți.

E. DURATA STOCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastra personale vor fi stocate pentru cel putin 1 an, dar nu mai putin de perioada impusa de obligațiile legale care ne revin.
În ipoteza în care Datele personale nu sunt stocate în baza unei relații contractuale, aceste date vor fi păstrate, pe o perioada determinata, atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării acestora, ori atât timp cât prestăm servicii care sunt in sfera dumneavoastra de interes, în vederea informării cu privire la acestea.
Cu toate acestea, vom înceta să prelucrăm oricare dintre Datele dumneavoastră personale, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru scopurile stabilite sau când vă retrageți consimțământul, acesta fiind temeiul juridic al prelucrării și (i) nu există motive legitime imperioase pentru să continuarea unei prelucrare care să prevaleze intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă Datele personale nu sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

De ce să folosești newlaw.ro?

  • Cea mai mare comunitate de avocati din România!

  • Te punem imediat în legatură cu avocatul potrivit cererii tale!

  • Toate detaliile le stabilești cu avocatul tău!