Măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în actualul context socioeconomic

Măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în actualul context socioeconomic
Chiar dacă ne aflăm într-o nouă etapă de relaxare a resticțiilor impuse de autorități în scopul prevenirii și combaterii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, nu putem pierde din vedere efectele pe care aceste restricții le-au produs în rândul angajatorilor și angajaților: o parte dintre angajatori au fost nevoiți să își închidă afacerile, alții să își întrerupă temporar activitatea, iar angajații fie au fost concediați, fie au fost trimiși în șomaj tehnic.
 
În scopul consolidării pieței muncii și al prevenirii creșterii ratei șomajului la nivel național, autoritățile au venit în sprijinul angajatorilor și angajaților cu un nou set de măsuri reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/28.05.2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 459 din 29 mai 2020.
 
Acest act normativ prevede măsuri de sprijin financiar pentru angajatorii:
 • ai căror angajați au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic prevăzută la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 sau ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și nu au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020,
 • care încadrează în câmpul muncii, până la finele anului, persoane înregistrate ca șomeri, în vârstă de peste 50 de ani, precum și cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani.
 
Astfel, indiferent dacă angajații au beneficiat sau nu de indemnizația prevăzută de art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pe perioada în care au avut  contractele individuale de muncă suspendate în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, angajatorii vor putea beneficia, pentru o perioadă de 3 luni, de decontarea unei părți din salariu reprezentând un procent de 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat de angajați, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe economie prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
 
Condiția impusă de lege angajatorului este ca acesta să mențină raporturile de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri. Această obligație nu se aplică în cazul în care încetarea contractului individual de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.
                                                                                   
Statul va acorda ajutorul financiar doar în măsura în care sunt îndeplinite în mod  cumulativ următoarele condiții:
 • contractele individuale de muncă să fi fost suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii pe o perioadă de cel puțin 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă,
 • angajații să fi beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 sau de indemnizația prevăzută de art. 53 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.
 
În cazul angajatorilor care au mai multe obiecte de activitate, din care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente, aceștia pot opta fie pentru decontarea procentului de 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat de angajat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe economie prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020, fie pentru acordarea indemnizațiilor prevăzute de art.  XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, până la ridicarea restricțiilor.
 
De sprijinul financiar sub forma decontării procentului de 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat (dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe economie) mai pot beneficia și persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.
 
Procedura prevăzută de prezenta Ordonanță de urgență pentru decontarea procentului de 41,5% este următoarea: angajatorul va achita integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile prezentei Ordonanțe de urgență, urmând ca mai apoi, începând cu data de 01 până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, să depună prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului ce urmează să fie aprobat prin ordin al președintelui ANOFM, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.
 
Sumele vor fi decontate din bugetul asigurărilor pentru șomaj în termen de 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.
 
În ceea ce privește angajatorii care, în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020, încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:
 • persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București,
 • persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București,
vor primi lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din cele două categorii, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
 
Pentru a beneficia de această măsură, angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă pe o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni pentru care le este acordat sprijinul financiar din partea statului.
 
Procedura de acordare a sumei reprezentând 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, va fi stabilită prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei Ordonanțe de urgență.
 
Sumele acordate de stat în baza prezentei Ordonanțe de urgență nu se cumulează cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, contracte sau convenții în temeiul art. 80, 85 și 93³ din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
 
În cazul în care angajatorii încetează contractele individuale de muncă anterior datelor prevăzute în prezenta Ordonanță de urgență, aceștia vor fi obligați să restituie, în totalitate, agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă, la care se va adăuga dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.
 
Nu pot beneficia de prevederile Ordonanței de urgență nr. 92/2020:
 1. instituțiile și autoritățile publice;
 2. angajatorii care la data solicitării ajutorului financiar se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de pandemia coronavirusului SARS-CoV-2.
 
Nu în ultimul rând, conform prezentei Ordonanțe de urgență, termenul de acordare a indemnizațiilor prevăzute de art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 se prelungește  și după data de 31 mai 2020, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020, până la ridicarea acestor restricții.

De ce să folosești newlaw.ro?

 • Cea mai mare comunitate de avocati din România!

 • Te punem imediat în legatură cu avocatul potrivit cererii tale!

 • Toate detaliile le stabilești cu avocatul tău!