Facilități pentru creditele acordate anumitor debitori

Facilități pentru creditele acordate anumitor debitori

În contextul curent al Pandemiei COVID-19, în data de 30 martie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 261, Ordonanța de Urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții financiare anumitor categorii de debitori.

 

Photo by Snezhana Hulak on UnsplashPe scurt, facilitățile constau în suspendarea, la cererea debitorilor, de la o lună până la 9 luni dar nu mai mult de 31.12.2020, a obligațiilor de plată a ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor aferente contractelor de credite și operațiunilor de leasing acordate de către creditorii instituții financiare, dacă aceștia întrunesc cumulativ anumite condiții impuse de actul normativ.

 

Ulterior, la data de 6 aprilie 2020, în Monitorul Oficial nr. 285, au fost publicate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții financiare anumitor categorii de debitori, care prevăd detaliat procedura de acordare a facilităților.

 

 1. CATEGORIILE DE DEBITORI ȘI CREDITORI VIZATE DE OUG NR. 37/2020 
 2. ELIGIBILITATEA ACORDĂRII FACILITĂȚII DE SUSPENDARE LA PLATĂ A RATELOR SCADENTE AFERENTE CREDITELOR IPOTECARE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE
 3. EFECTELE FACILITĂȚII DE SUSPENDARE LA PLATĂ A OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ AFERENTE CREDITELOR IPOTECARE CONTRACTATE DE PERSOANE FIZICE
 4. MENȚIUNI REFERITOARE LA CREDITELE CONTRACTATE DE DEBITORII PERSOANE FIZICE, ALTELE DECÂT CREDITELE IPOTECARE
 5. CONDIȚII DE ACORDARE A FACILITĂȚII DE SUSPENDARE LA PLATĂ A RATELOR SCADENTE AFERENTE CREDITELOR, CELORLALTE CATEGORII DE DEBITORI, ALTELE DECÂT PERSOANELE FIZICE
 6. EFECTELE FACILITĂȚII DE SUSPENDARE A RAMBURSĂRII OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ AFERENTE CREDITELOR, ALTELE DECÂT CELE IPOTECARE
 7. SCURTE MENȚIUNI REFERITOARE LA SITUAȚIA CONTRACTELOR DE LEASING

 

CATEGORIILE DE DEBITORI ȘI CREDITORI VIZATE DE OUG NR. 37/2020 

 

A. Prin debitori 1 lit. b) din OUG nr. 37/2020 înțelege:

  1. persoanele fizice;
  2. persoanele autorizate;
  3. întreprinderile individuale;
  4. întreprinderile familiale;
  5. profesiile liberale, inclusiv cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei;
  6. persoanele juridice, părți în contractele de credit, respectiv leasing, cu exceptia instituțiilor de credit astfel cum sunt definite de OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

B. Prin creditori potrivit art. 1 lit. a) din OUG nr. 37/2020 se înțelege:

  1. instituțiile de credit române (băncile, organizațiile cooperatiste de credit, bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, bănci de credit ipotecar);
  2. instituțiile financiare nebancare române;
  3. sucursalele instituțiilor de credit străine cu sediul în România;
  4. sucursalele instituțiilor nebancare străine cu sediul în România.

[SUS]

 

ELIGIBILITATEA ACORDĂRII FACILITĂȚII DE SUSPENDARE LA PLATĂ A RATELOR SCADENTE AFERENTE CREDITELOR IPOTECARE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE

 

Pentru a putea beneficia de facilitatea de suspendare la plată a ratelor creditului ipotecar și a accesoriilor acestuia, potrivit dispozițiilor OUG nr. 37/2020 și a Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020, debitorul trebuie să întrunească cumulativ anumite criterii de eligibilitate.

A. Situația financiară a debitorului

 • Pentru a putea fi considerat eligibil a activa această opțiune debitorul persoană fizică trebuie să se afle în imposibilitate de plată, totală sau parțială, consecință generată direct sau indirect de pandemia COVID-19.
 • Cu titlu de exemplu, art. 5 alin. (3) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020, enumeră, în teza finală, cauzele ce pot conduce direct sau indirect la afectarea veniturilor proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, cum ar fi: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului; concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia; reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia; plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu; îmbolnăvirea cu COVID-19 și altele asemenea.
 • Potrivit art. 5 alin (4) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 prin membru de familie a debitorului se înțelege persoanele care au calitatea de soț/soție, părinți și copii care locuiesc și se gospodăresc împreună cu debitorul.
 • În concret, facilitatea suspendării plății ratelor scadente se acordă inclusiv debitorilor ale căror venituri nu sunt afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, dar care locuiesc și se gospodăresc împreună cu membrii de familie ale căror venituri sunt afectate direct sau indirect de acest context epidemiologic.

B. Cererea de acordare a facilității suspendării rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente

 • Pentru a putea beneficia de acest tip de facilitate, debitorii vor completa și comunica creditorilor o solicitare în acest sens, în cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 37/2020 (03.2020). Potrivit art. 3 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 37/2020, solicitarea poate fi comunicată în formă scrisă, electronică sau chiar verbală, acest ultim caz fiind posibil dacă debitorul este în imposibilitate de a comunica solicitarea prin una dintre primele două forme.
 • Conform art. 3 alin. (1) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020, opțiunea debitorului de acordare a facilității suspendării se va face o singură dată și durata acesteia poate fi cuprinsă între o lună și 9 luni, fără a putea depăși data de 31.12.2020.
 • Potrivit art. 5 alin. (5) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020, creditorul va analiza solicitarea, va verifica încadrarea creditului și în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării va comunica debitorului decizia de aprobare/respingere a acesteia, prelungirea duratei contractuale.
 • Decizia de aprobare a solicitării va conține numărul de rate solicitat de debitor iar modificarea clauzelor contractuale, ca efect al aprobării, se va realiza fără încheierea de noi acte adiț Un nou grafic de rambursare va fi comunicat debitorului în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării de către creditor.

C. Condiții privind creditele ipotecare ale căror rambursări de rate, dobânzi și comisioane scadente pot fi suspendate

 • În cazurile creditelor ipotecare acordate persoanelor fizice, potrivit art. 1 lit. f) din OUG nr. 37/2020 prin credite ipotecare se înțelege:
  1. creditul ipotecar acordat unui debitor persoană fizică, garantat cu ipotecă asupra unui bun imobil;
  2. creditul ce implică un drept legat de un bun imobil;
  3. creditele acordate prin programul „Prima Casă”.
 • Creditele ipotecare acordate consumatorilor trebuie să sa dateze cel târziu cu data intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020. Așadar, pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor începând cu data de 31.03.2020 inclusiv, nu se vor aplica facilitățile suspendării rambursă
 • De asemenea, data scadenței finale de rambursare a ratelor, dobânzilor și comisioanelor trebuie să fie ulterioară datei intrării în vigoare a OUG nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020.
 • Creditele ipotecare să nu fie declarate scadente anticipat până la data de 30.03.2020 inclusiv.
 • Creditele ipotecare să nu înregistreze rate scadente restante, la data de 03.2020 inclusiv (data instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020) sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării facilității, luând în considerare faptul că perioada de acordare a suspendării nu se poate întinde mai mult de 31.12.2020.

[SUS]

 

EFECTELE FACILITĂȚII DE SUSPENDARE LA PLATĂ A OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ AFERENTE CREDITELOR IPOTECARE CONTRACTATE DE PERSOANE FIZICE

 

 • Suspendarea plății principalului și a accesoriilor. Potrivit art. 6 alin. (1) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 creditorul va acorda facilitatea de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor aferente creditului ipotecar inclusiv la plata tuturor componentelor acestuia, pe întreaga perioadă stabilită potrivit opțiunii debitorului. Așadar, suspendarea va opera atât asupra principalului creditului, cât și asupra accesoriilor acestuia cum ar fi dobânzile și comisioanele.
 • Prelungirea duratei contractuale. O altă consecință a acordării facilității suspendării obligațiilor de plată aferente creditului ipotecar va consta în prelungirea duratei contractuale care își va produce efectele (retroactiv) de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.
  • Conform art. 7 din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 perioada de creditare stabilită inițial va putea fi prelungită cu perioada duratei suspendării obligațiilor de plată, cu respectarea de către creditor a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la încetarea contractului prelungit.
  • De exemplu, dacă contractul de credit ipotecar în derulare ar înceta prin plata ultimei rate la data de 31.07.2030, iar debitorul a solicitat suspendarea obligațiilor de plată pe perioada maximă de 9 luni de zile, în acest caz, perioada creditului va fi prelungită până la data de 30.04.2031.
  • În cazurile debitorilor a căror prelungire a maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările interne ale creditorilor privind acordarea creditelor, creditorii vor proceda la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din OUG nr. 37/2020.
 • Rambursarea dobânzilor corespunzătoare sumelor scadente amânate la plată. În ceea ce privește dobânda datorată corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată, potrivit art. 4 din OUG nr. 37/2020 raportat la art. 8 din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020, aceasta se va calcula potrivit prevederilor contractului și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% iar plata acesteia se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încetării perioadei de amânare.
  • Așadar, prin ipoteză, debitorul solicită suspendarea plății principalului și a accesoriilor pentru 3 luni de zile. Pentru aceste 3 luni de zile creditorul va ține sub evidență dobânda lunară aferentă acestor luni, dobândă care ulterior încetării perioadei de suspendare va fi percepută, pe lângă rata lunară, ca și cost distinct (creanță distinctă și independentă) eșalonat pe o perioadă de 5 ani de zile. În altă ordine de idei, aceasta reprezintă costul solicitării suspendării plății principalului și accesoriilor creditului ipotecar.
  • Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eșalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni (5 ani), calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor scadente.
 • Menținerea garanțiilor aferente creditelor ipotecare. Potrivit art. 5 alin. (8) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020, în cazurile creditelor ipotecare garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, cum ar fi „Programul Prima Casă”, în termenul de 15 zile de soluționare a solicitării debitorului, creditorul va notifica garantul cu privire la prelungirea perioadei valabilității contractului de garantare și la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilității de suspendare, prelungirea producând efecte de la data acordului garantului.

[SUS]

 

MENȚIUNI REFERITOARE LA CREDITELE CONTRACTATE DE DEBITORII PERSOANE FIZICE, ALTELE DECÂT CREDITELE IPOTECARE

 

 • În cazul debitorilor persoane fizice părți în contractele de credit, altele decât creditele ipotecare, sunt aplicabile aceleași criterii de eligibilitate și condiții, de asemenea sunt produse aceleași efecte similare cazurilor creditelor ipotecare.
 • Diferit față de cazurile creditelor ipotecare, este mecanismul de calcul și percepere al plăților dobânzilor aferente ratelor lunare amânate la plată.
 • Particularități privind rambursarea dobânzilor sumelor scadente amânate la plată. În cazul creditelor contractate de persoane fizice, altele decât cele ipotecare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 37/2020 raportate la art. 19 alin. (1) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020, dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată, se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă de plată la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor.
 • Așadar, spre deosebire de situația dobânzilor aferente creditelor ipotecare, în cazul celorlalte categorii de credite contractate, dobânzile aferente acestora se vor evidenția și adăuga la valoarea soldului creditului existent (deci, inclusiv peste dobânzile aferente fiecărei luni de suspendare) de la momentul încetării perioadei de suspendare.
 • Prin ipoteză, debitorul solicită amânarea plății ratelor și a accesoriilor aferente pe o perioadă de 3 luni de zile. Dobânda lunară este de 1% raportată la restul soldului rămas de acoperit. Pentru fiecare lună de suspendare, deci timp de 3 luni, creditorul va percepe dobânda  aferentă de 1% și o va adăuga la soldul creditului rămas de plată la data solicitării.

 

[SUS]

 

CONDIȚII DE ACORDARE A FACILITĂȚII DE SUSPENDARE LA PLATĂ A RATELOR SCADENTE AFERENTE CREDITELOR, CELORLALTE CATEGORII DE DEBITORI, ALTELE DECÂT PERSOANELE FIZICE

 

Potrivit art. 6 din OUG nr. 37/2020, celelalte categorii de debitori enumerate la art. 1 lit. b) din același act normativ pot beneficia, la rândul lor, de suspendarea rambursării principalului și a accesoriilor aferente și trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții.

 

 • Situația financiară a debitorului și activitatea afectată
  • Pot beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligațiilor de plată aferente creditelor contractate, debitorii cărora le-au fost diminuate veniturile proprii direct sau indirect de pandemia COVID-19 și se află în imposibilitate de plată a obligațiilor aferente creditului contractat, dacă activitatea le-a fost afectată în următoarele condiții:
   1. pentru debitorii persoane fizice autorizateîntreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit OUG nr. 44/2008 cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, activitatea acestora trebuie să fie întreruptă total sau parțial, pe perioada stării de urgență decretate, din cauza unor consecințe precum restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori etc;
   2. pentru debitorii persoane juridice este necesară deținerea unui certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau a unui certificat pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 ori activitatea acestora a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pentru perioada stării de urgență decretate având consecințe precum restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori etc.
  • Categoriile de debitorii menționate trebuie să nu se afle în procedură de insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului.
 • Cererea de acordare a facilității suspendării rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente
  • La fel ca și în cazul persoanelor fizice, solicitarea se va face în formă scrisă sau prin intermediul poștei electronice ori printr-un alt canal de comunicare la distanță pus la dispoziție de creditor, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 37/2020 (03.2020).
  • În cazul persoanelor juridice, cererea se formulează de către reprezentatul legal al acestora.
  • De asemenea, potrivit art. 2 alin. (1) din OUG nr. 37/2020 raportat la dispozițiile art. 15 alin. (1) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020, debitorul are posibilitatea de a solicita o singură dată suspendarea plății ratelor scadente aferente împrumuturilor (rate de capital, dobânzi și comisioane) pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni, fără a putea depăși data de 31.12.2020.
  • Creditorul va analiza solicitarea debitorului, va verifica încadrarea creditului și în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării de suspendare a plății ratelor scadente va comunica debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare. Decizia de aprobare va conține inclusiv numărul de rate solicitate de debitor, iar modificarea clauzelor contractuale se va realiza automat, fără alte formalități, prin indicarea clauzelor modificate și a includerea noului grafic de rambursare a creditului.
 • Condiții privind creditele, altele decât cele ipotecare, ale căror plăți se suspendă

Potrivit art. 15 alin. (3) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • Creditele au fost acordate până la data de 30.03.2020 inclusiv.
  • Data scadenței obligațiilor de rambursare a ratelor trebuie să fie ulterioară datei de 30.03.2020 inclusiv.
  • Creditele să nu fie declarate scadente anticipat până la data de 30.03.2020 inclusiv.
  • Creditele să nu înregistreze rate scadente restante la data de 16.03.2020 inclusiv sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării facilității, luând în considerare faptul că perioada de acordare a suspendării nu se poate întinde mai mult de 12.2020.

[SUS]

 

EFECTELE FACILITĂȚII DE SUSPENDARE A RAMBURSĂRII OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ AFERENTE CREDITELOR, ALTELE DECÂT CELE IPOTECARE

 

 • Suspendarea plății principalului și a accesoriilor. La fel ca în cazul creditelor ipotecare, potrivit art. 17 alin. (1) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020, reiese faptul că suspendarea este aplicată atât ratelor de capital, cât și dobânzilor și comisioanelor aferente creditului.
 • Prelungirea duratei creditului. Conform dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020, perioada de creditare inițială poate fi prelungită cu o durată contractuală egală cu perioada suspendării obligațiilor de plată, cu respectarea reglementărilor interne ale creditorului.
  • Prelungirea va produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare a plăților aferente creditului către creditor.
  • Deopotrivă, și în aceste cazuri de creditare, creditorii vor lua în considerare inclusiv încadrarea în vârstă a debitorilor persoane fizice la încetarea contractului prelungit. În cazul debitorilor pentru care prelungirea maturității creditelor va depăși limita de vârstă prevăzută prin reglementările interne ale creditorilor, aceștia din urmă vor proceda la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
  • Perioada maximă de prelungire a duratei creditului va fi egală cu perioada de suspendare a obligațiilor de plată.
 • Rambursarea dobânzilor aferente perioadei de suspendare. Potrivit art. 19 din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020, dobânda datorată pentru perioada de suspendare se va capitaliza (se va adăuga) la valoarea soldului creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare.
  • Capitalul majorat se va plăti eșalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării acestora, începând cu luna următoare încetării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazurile de restructurare.
  • Graficul de rambursare refăcut după acordarea facilității de suspendare a obligațiilor de plată va menține rata de dobândă inițială prevăzută în contractul de credit.
 • Situația garanțiilor aferente creditelor. Art. 16 alin. (7) teza a doua din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 prevede situația garanțiilor aferente creditelor contractate a căror suspendare se solicită de debitor. Așadar, toate garanțiile aferente contractelor de credit se mențin.
  • Prin urmare, efectele modificării   contractelor de credit se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractelor de credit astfel modificate, doar cu acordul prealabil al acestora.

[SUS]

 

SCURTE MENȚIUNI REFERITOARE LA SITUAȚIA CONTRACTELOR DE LEASING

 

 • Prevederile OUG nr. 37/2020 acoperă inclusiv debitorii persoane juridice părți în contractele de leasing, incluzând această categorie în noțiunea de debitor definită în art. 1 lit. b) din cuprinsul respectivei ordonanțe.
 • De asemenea, art. 2 alin. (1) din OUG nr. 37/2020 cuprinde, pe lângă contractele de credit, și operațiunile (contractele) de leasing a căror reglementare este prevăzută de OG nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, ca fiind susceptibile de suspendare la plată a ratelor de leasing aferente.
 • Prin urmare, procedura de acordare a facilității de suspendare a obligațiilor de plată aplicată contractelor de credit este implementată și asupra contractelor de leasing (financiar sau operațional, după caz), în acest context, acestea fiind asimilate contractelor de credit.
 • Valoarea totală, rămasă de plată, a contractului de leasing, astfel cum este prevăzută în art. 2 lit. b) din OG nr. 51/1997, este asimilată soldului creditului rămas de plată, iar rata (lunară) de leasing, definită la art. 2 lit. d) din ordonanță, va fi asimilată ratei lunare aferente creditului contractat.
 • Efectele suspendării plății ratelor de leasing sunt similare cazurilor contractelor de credit, altele decât cele ipotecare contractate de persoane fizice, acestea din urmă prezentând particularități referitoare la formula de calcul a dobânzii aferente perioadei de suspendare. Prin urmare, mecanismul de calcul al dobânzii de leasing (componentă a ratei de leasing) nu este același ca în cazul creditelor ipotecare, dobânda de leasing evidențiată pe perioada suspendării plății nereprezentând o creanță distinctă și independentă.
 • În concret, prin analogie, în cazul contractelor de leasing, pe perioada duratei de suspendare, potrivit art. 4 alin. (1) din OUG nr. 37/2020, dobânda de leasing se capitalizează la valoarea totală rămasă de plată după momentul încetării suspendării. Valoarea totală astfel majorată se va plăti eșalonat, ulterior perioadei de suspendare, în condițiile stabilite inițial prin contract.

De ce să folosești newlaw.ro?

 • Cea mai mare comunitate de avocati din România!

 • Te punem imediat în legatură cu avocatul potrivit cererii tale!

 • Toate detaliile le stabilești cu avocatul tău!